rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

REGULAMIN
XXV TURYSTYCZNEGO RAJDU SAMOCHODOWEGO PO ZIEMI WOLSZTYNSKIEJ


Turystyczny rajd samochodowy o puchar Rotary Club Wolsztyn prowadzony jest drogami Powiatu Wolsztyńskiego i nie tylko. Ma przybliżyć i pokazać naszą rzeczywistość.
-Bądź uważnym obserwatorem i czynnym uczestnikiem naszego rajdu
-Zwracaj uwagę na otoczenie, ekologię, kulturę i jej pomniki.
W czasie trwania imprezy prosimy Państwa o rozważną jazdę, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Równocześnie prosimy zachować szczególne środki bezpieczeństwa na całej długości trasy w/w rajdu. Rajd samochodowy ma przynieść nam zadowolenie i radość ze wspólnej zabawy.


1. Organizatorem XXV Turystycznego Rajdu Samochodowego jest Rotary Club Wolsztyn przy współpracy:
- Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,
- Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.


2. Rajd odbędzie się w niedzielę 15 września 2019r.
- Zbiórka uczestników na Rynku - parking koło ratusza w Wolsztynie od godz. 09.00
- Odprawa uczestników o godz.10.45
- Start pierwszego uczestnika o godz. 11.00
- Meta - przyjazd ostatniego uczestnika do godz.17.00


3. Trasa rajdu, wyznaczona przez organizatora, zostanie podana do wiadomości uczestników w formie opisu strzałkowego / itinerer/.
- Długość trasy około 100 km,
- Czas trwania przejazdu około 5 godzin,
- Na trasie przejazdu znajdują się próby sprawności przejazdu, punkty kontroli czasu i przejazdu oraz zadania specjalne,
- Karta zgłoszenia wypełniona i podpisana przez Komisarza Technicznego, plus wpisowe jest podstawą do udziału w imprezie,
- Załogę stanowi kierowca i pilot. Zgłoszone osoby na karcie zgłoszenia biorą udział w punktacji i ogólnej ocenie załogi.
W czasie trwania wykonywania prób sprawnościowych w samochodzie może przebywać jedynie kierowca i pilot.


4. Władze Rajdu stanowią:
- Komandor Rajdu  - Zygmunt Gucze
- Sędzia Główny  - Krzysztof Piotrowski
- Sędzia Startowy  - Krzysztof Małuszek
- Komisarz d/s Obliczeń  - Dionizy Rabiega
- Sekretarz Rajdu  - Maria Rybarczyk
- Członek Sekretariatu  - Sylwia Warząchowska

W/w osoby stanowią równocześnie Zespół Komisarzy Sportowych, rozstrzygających wszelkie kwestie sporne związane z z interpretacją regulaminu. Decyzje Zespołu Komisarzy Sportowych są ostateczne i nie mogą być zmienione.


5. Do udziału w rajdzie dopuszcza się samochody w rozumieniu Prawa Ruchu Drogowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP.


6. Samochody dopuszczone do rajdu zostaną podzielone na klasy wg pojemności skokowej silnika:
- do 1500 cm
- powyżej 1500 cm
- klasę stanowi minimum 5 samochodów
W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 samochodów w klasie, zostaną one włączone do klasy wyższej.


7. Organizator przewidział oddzielną ocenę punktacji załóg kobiecych. W tym przypadku traktuje się załogę kobiecą, gdy kierowca i pilot są kobietami.


8. Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w Rajdzie załoga zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom władz Rajdu.


9. Uczestnicy Rajdu są użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.


10. Organizator nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania Rajdu, zarówno w stosunku do osób trzecich jak ich mienia.
Odpowiedzialność za straty lub szkody powstałe w stosunku do uczestników Rajdu i ich sprzętu,oraz osób trzecich ponosi uczestnik Rajdu zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej.


11. Suma punktów ze wszystkich zadań na trasie jest podstawą do oceny. Punktacja prowadzona jest w punktach karnych w myśl zasady -0,1s trwania próby=0,1 pkt karnego, a ponadto:
- Potrącenie słupka/opony/ podczas próby 4 pkt
- Falstart  4 pkt
- Przekroczenie linii mety – bez możliwości cofania 4 pkt
- Każda minut spóźnienia na PKC 2 pkt
- Za zgubienie karty drogowej oraz ominięcie OS wykluczenie
- Za nieprawidłowe próby, pominięcie LIMIT
- Za przekroczenie prędkości za każde 5 km/h 20 pkt
- Za złą odpowiedź dotyczącą przepisów o ruchu drogowym oraz ratownictwa drogowego 2 pkt LIMIT - 150% czasu przejazdu najlepszego zawodnika w klasie na danej próbie.
Czas trwania rajdu 5 godz., a każda minuta spóźnienia, powyżej 5 godz. (max. 60 min) jest karana 1 punktem karnym - maksymalny czas klasyfikacji uczestnika rajdu to 6 godz.  Przekroczenie tego czasu powoduje dyskwalifikację.


12. Klasyfikacją objęte zostaną wszystkie załogi, które uzyskają ocenę za wszystkie próby wyznaczone przez organizatora. Najmniejsza ilość punktów karnych decyduje o zwycięstwie.


13. Prowizoryczne wyniki ogłosi Komisja Obliczeń w czasie godziny od przyjazdu ostatniego uczestnika. Każdej załodze przysługuje prawo odwołania się lub zgłoszenia zastrzeżeń uzasadniających na piśmie do władz Rajdu, wpłacając 20 zł (zwrotne po uzyskaniu uznania protestu) do kasy Rajdu do 15 min. licząc od chwili ogłoszenia prowizorycznych wyników. W przypadku braku zastrzeżeń wyniki stają się prawomocne i zostaną oficjalnie ogłoszone przez Komandora Rajdu lub Komisarza d/s Obliczeń.


Organizator życzy wszystkim uczestnikom XXV Turystycznego Rajdu Samochodowego dużo miłych wrażeń i przyjemnej zabawy.
/ Organizator /


Numer telefonu pomocy rajdu 692025320, 608682511 (Pomoc drogowa)
/XXV Rotariański Turystyczny Rajd Samochodowy 15-09-2019/